Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu
  Statut
 
STATUT STOWARZYSZENIA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KALISZU


tekst jednolity uchwalony w dniu 7 maja 2009 roku
przez Nadzwyczajne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu

 
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KALISZU, zwane dalej w niniejszym statucie „OSP”.

2. OSP działa na podstawie Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm. oraz Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.

3. OSP Posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą OSP jest Kalisz.

5. OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”.
§ 2

1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

2. OSP może prowadzić działalność poza granicami miejscowości będącej jej siedzibą w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a także dla realizacji celów statutowych.

§ 3
 
1. OSP może używać skrótu „OSP Kalisz”.

2. OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.

§ 4

1. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Cele i zadania OSP obejmują sferę zadań publicznych w zakresie:

  1)    ratownictwa i ochrony ludności,

  2)    porządku i bezpieczeństwa publicznego,

  3)    pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą,

  4)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  5)    ochrony dóbr i tradycji,

  6)    wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

  7)    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami.

§ 6

Cele i zadania wymienione w § 5 OSP realizuje przez:

  1)    działania ratownicze prowadzone podczas pożarów, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności ratownictwo wodne i medyczne,

  2)    zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności tworzenie spośród swoich członków Jednostki Operacyjno - Technicznej, kobiecej drużyny pożarniczej, młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz sekcji ratownictwa specjalistycznego,

  3)    informowanie ludności o istniejących zagrożeniach życia, zdrowia, mienia lub środowiska oraz sposobach ochrony przed nimi

  4)    współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami

  5)    prowadzenie samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP, a w szczególności szkolenia w zakresie pływania, płetwonurkowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

  6)    przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

  7)    udział w obchodach świąt i rocznic,

  8 ) dokumentowanie historii i tworzenie opracowań historycznych,

  9)    gromadzenie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ich udostępnianie,

  10)    aranżowanie spotkań ukazujących tradycje społeczności lokalnych

  11)    współpraca z organizacjami innych krajów o podobnym profilu działalności

  12)    tworzenie partnerstw publiczno - społecznych dla realizacji wspólnych zadań,

  13)    podejmowanie starań o pozyskiwanie finansowych środków publicznych, w tym z funduszy unijnych, na przedsięwzięcia realizujące cele i zadania statutowe,

  14)    prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej niniejszego Statutu.

§ 7

1. Działalność określona w § 5 i 6 jest statutową działalnością pożytku publicznego OSP i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna.

2. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:

  1)    udział w akcjach ratowniczych,

  2)    szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej członków OSP oraz dzieci i młodzieży,

  3)    organizowanie pokazów z użyciem sprzętu ratowniczego,

  4)    udostępnianie zbiorów dziedzictwa kulturowego,

  5)    oprawa uroczystości środowiskowych, państwowych, powiatowych i gminnych,

  6)    działalność w sytuacjach kryzysowych na rzecz gminy, w której OSP ma swoją siedzibę.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie OSP dzielą się na:

  1)    członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

  2)    członków wspierających

  3)    członków honorowych
§ 9

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

  1)    pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

  2)    małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat
jeżeli zadeklarują na piśmie czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP i uchwałą Zarządu OSP zostaną przyjęci w poczet członków zwyczajnych.

§ 10

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyści przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§ 11

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych jeżeli nie ukończyła 16 roku życia i złożyła przyrzeczenie.

2. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych

3.Kobiety w wieku od lat 16 mogą wchodzić w skład kobiecej drużyny pożarniczej.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1)    wybierać i być wybieranym do władz OSP, z wyjątkiem osób poniżej 16 roku życia,

  2)    uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu, z wyjątkiem osób poniżej 16 roku życia,

  3)    wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

  4)    korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

  5)    używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

  1)    aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

  2)    przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,

  3)    podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez udział w  szkoleniach,

  4)    dbanie o mienie OSP,

  5)    regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych Zarząd OSP powołuje uchwałą Jednostkę Operacyjno - Techniczną (JOT), ustanawiając jednocześnie jej regulamin organizacyjny.

§ 15

1. Członkowstwo zwyczajne w OSP ustaje na skutek skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

  1)    rezygnacji z członkowstwa złożonej na piśmie,

  2)    nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,

  3)    śmierci.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

  1)    nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz OSP,

  2)    prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

  3)    popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3 Zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu. Od uchwały Zarządu członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna.

5. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem,

6. Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje na piśmie wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i na swój wniosek zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP oraz z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków OSP.

4. DO skreślenia lub wykluczeni członka wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy § 15 za wyjątkiem przepisu ust.3 pkt 1.
§ 17

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków OSP.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP oraz z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków OSP.

4. Godność członka honorowego może zostać odebrana przez Walne Zebranie Członków OSP wyłącznie w przypadku określonym w § 15 ust. 3 pkt 3.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE OSP

A. Postanowienia ogólne

§ 18

Władzami OSP są:

  1)    Walne Zebranie Członków OSP,

  2)    Zarząd,

  3)    Komisja Rewizyjna.

§ 19

Uchwały wszystkich władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

§ 20

1. Wybory do organów OSP, to jest Zarządu i Komisji Rewizyjnej, odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków OSP

2. Kadencja organów OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych organów.

3. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku jego śmierci bądź złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

4. Zwyczajne sprawozdawcze oraz nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP.

5. Zwyczajne sprawozdawcze oraz nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP wybiera innego członka OSP w miejsce członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, którego mandat wygasł albo który został odwołany, z zastrzeżeniem, że w trybie tym można dokooptować nie więcej niż połowę składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

6. Członkowie organów OSP nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe; skazanie takie z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego jest równoznaczne z odwołaniem członka organów OSP.

7. Członkowie organów OSP mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

B. Walne Zebranie Członków OSP

§ 21

1. Walne Zebranie członków OSP jest najwyższą władzą OSP.

2. W Walnym Zebraniu Członków OSP biorą udział:

  1)    członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 16 lat - z głosem stanowiącym,

  2)    członkowie zwyczajni, którzy nie ukończyli 16 lat, członkowie honorowi i wspierający, a także zaproszeni goście - z głosem doradczym.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP w szczególności należy:

  1)    uchwalanie statutu OSP lub zmian w statucie,

  2)    wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP oraz wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 3)    udzielanie absolutorium Zarządowi OSP,

  4)    uchwalanie programu działania i budżetu OSP,

  5)    wybór Zarządu w liczbie 5 do 9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,

  6)    wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej, w liczbie 3 do 5 osób,

  7)    wybieranie delegatów do władz Związku,

  8 )    ustalanie wysokości składki członkowskiej,

  9)    nadawanie i odbieranie członkowstwa honorowego,

  10)    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

  11)    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,

  12)    uchwalanie regulaminu wynagrodzenia pracowników,

  13)    podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,

  14)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne oraz nadzwyczajne i dobywa się w pierwszym lub drugim terminie, po upływie 30 minut od terminu pierwszego zebrania.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP jest zwoływane jako:

  1)    sprawozdawcze - raz na rok,

  2)    wyborcze - raz na 5 lat.

3. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:

  1)    z własnej inicjatywy,

  2)    na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,

  3)    na żądanie 1/3 członków OSP.

2. W żądaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP żądający zawierają uzasadnienie jego zwołania oraz proponowany porządek obrad zebrania.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków OSP uchwala swój regulamin obrad.

2. Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków OSP są ważne, gdy zapadają w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

C. Zarząd

§ 25

Zarząd kieruje całokształtem działalności OSP zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Zgromadzenia Członków, reprezentuje OSP na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków OSP.

§ 26

1. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

2. Pracami Zarządu kieruje prezes.

§ 27
Do zadań Zarządu należy:

  1)    realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,

  2)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,

  3)    niezwłoczne zawiadomienie Sądu Rejestrowego o zmianie statutu oraz o zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  4)    opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,

  5)    prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości OSP zgodnie z obowiązującymi przepisami

  6)    zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.

  7)    udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

  8 )    przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

  9)    przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznawanie odznaczeń i odznak,

  10)    tworzenie jednostki Operacyjno - Technicznej oraz młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP i uchwalanie ich regulaminu

  11)    powoływanie komisji i organizowanie zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych oraz określanie ich zadań,

  12)    dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

  13)    rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

  14)    przyjmowanie i zatrudnianie pracowników oraz ustalanie należnego im wynagrodzenia,

  15)    wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Komisji Rewizyjnej OSP.

§29

1. Do składania  oświadczeń w zakresie praw i obowiązków OSP oraz do podpisywania umów, pełnomocnictw, dokumentów i pism konieczne jest współdziałanie dwóch osób - prezesa lub naczelnika działających wspólnie lub z innym członkiem Zarządu.

2. Do składania oświadczeń majątkowych i podpisywania dokumentów upoważnieni są wyłącznie prezes, naczelnik i skarbnik , działający w sposób określony w  ust.1.

§ 30

1. Naczelnik jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń kieruje Jednostką  Operacyjno - Techniczną.

2. Do obowiązków naczelnika należy:

  1)    wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych,

  2)    organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,

  3)    czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

  4)    kierowanie realizacja zadań w zakresie ochrony przeciw pożarowej,

  5)    kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,

  6)    dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością, opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedziba OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

§ 31

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

  1)    pochwałę ustną,

  2)    pochwałę w rozkazie naczelnika,

  3)    wystąpienie Zarządu OSP o przyznanie nagrody,

  4)    sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 32

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

  1)    upomnienie ustne,

  2)    naganę w rozkazie naczelnika,

  3)    wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

D. Komisja Rewizyjna

§ 33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli OSP, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  1)    przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

  2)    składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności Zarządu OSP i wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.

  3)    przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności, żądanie wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
§ 34

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami, a w miarę potrzeb również wiceprzewodniczącego.

§ 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawiać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 
Rozdział V
MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§ 36

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:

  1)    składek członkowskich,

  2)    dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

  3)    dochodów z majątku,

  4)    ofiarności publicznej,

  5)    wpływów z działalności gospodarczej.

2. OSP prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  1)    PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

  2)    PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

  3)    PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

  4)    PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

  5)    PKD 58.11.Z Wydawanie książek,

  6)    PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

  7)    PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

  8 )    PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

  9)    PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

  10)    PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

  11)    PKD 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,

  12)    PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

  13)    PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,

  14)    PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

  15)    PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a wypracowaną nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

3. OSP nie przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej środków majątkowych uzyskanych na realizację celów statutowych.

4. Prowadzenie przez OSP nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości

§ 37

Wobec członków OSP, członków organów OSP lub pracowników OSP oraz osób im bliskich, to jest osób, z którymi członkowie OSP, członkowie organów OSP oraz pracownicy OSP pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zabronione jest:

  1)    udzielanie przez OSP pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem OSP,

  2)    przekazywanie majątku OSP na ich rzecz na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3)    wykorzystywanie majątku OSP na ich rzecz na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

  4)    zakup przez OSP towarów lub usług od podmiotów, w których oni uczestniczą, po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 38

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 39

1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

2. Członkowie OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinni być zawiadomieni co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. DO zawiadomienia powinien być załączony wniosek wraz z uzasadnieniem.

§ 40

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu OSP Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisje likwidacyjną w składzie 3 osób.

2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność właściwej gminy. Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego. 
 
  Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie jakichkolwiek treści ze strony internetowej OSP w Kaliszu bez zgody autora surowo zabronione. Copyright by Wojciech Śniegula.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja